A Creation of Textile Design through Thai Cultural DNA for Millennial in part of Fulfilling

งานวิจัยเรื่อง A Creation of Textile Design through Thai Cultural DNA for Millennial in part of Fulfilling - งานสร้างสรรค์ลายทอผ้าจากดีเอ็นเอทางวัฒนธรรมของไทย สําหรับกลุ่มผู้บริโภคมิลเลนเนี่ยมในส่วนของการเต็มที่กับชีวิต - โดย ผศ.ดร.ธโนทัย มงคลสินธุ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

Geolocation-based Group Formation and its Mobile Application Prototype

งานวิจัยเรื่อง Geolocation-based Group Formation and its Mobile Application Prototype - โดย รศ. อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

การออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธ์ (Outcome Based Education)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธ์ (Outcome Based Education) จัดโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2565

How Audience Diversity Affects Consumers’ Creation of Brand Posts on Facebook: A Cross Cultural Examination

งานวิจัยเรื่อง How Audience Diversity Affects Consumers’ Creation of Brand Posts on Facebook: A Cross Cultural Examination โดย ดร.ปิติพร กิติรัตน์ตระการ คณะนิเทศศาสตร์

การตรวจสอบและรับรองผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ จัดการบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบและรับรองผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร โดย รศ. ดร. บัณฑิต ทิพากร
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ห้อง A5-501 The Banquet อาคาร Tourism Tower มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Consumers’ Attitude towards Digital Social Responsibility: Impacts on Electronic Word of Mouth and Purchase Intention

งานวิจัยเรื่อง Consumers' Attitude towards Digital Social Responsibility: Impacts on Electronic Word of Mouth and Purchase Intention - ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมดิจิทัล: ผลกระทบต่อคำพูดจากปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์และความตั้งใจในการซื้อ โดย รศ.ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

Stakeholder Needs Analysis การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้ B.O.E. Project (Bangkok University Outcome-Based Education) เรื่อง Stakeholder Needs Analysis การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย ผศ. ดร. ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และแชร์กระบวนการขั้นตอนในการคิด วิเคราะห์ผ่านกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธ์ (Outcome-Based Education) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565

The Development of the Entrepreneurial Spirit Index: An Application of the Entrepreneurial Cognition Approach

งานวิจัยเรื่อง The Development of the Entrepreneurial Spirit Index: An Application of the Entrepreneurial Cognition Approach - การพัฒนาดัชนีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ: การประยุกต์ใช้แนวทางความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการ - โดย รศ.ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

ให้ภาพเล่าเรื่อง: การใช้สีและการจัดองค์ประกอบภาพ

งานวิจัยเรื่อง ให้ภาพเล่าเรื่อง: การใช้สีและการจัดองค์ประกอบภาพ - Photographic Storytelling: Colour and Composition โดย ดร.สุวรรณมาศ เหล็กงาม วงศ์วิลาสนุรักษ์ คณะนิเทศศาสตร์

Perceived Efficacy of Google Classroom Usage in Varied English Courses

งานวิจัยเรื่อง Perceived Efficacy of Google Classroom Usage in Varied English Courses - ประสิทธิภาพที่ประจักษ์จากการใช้ Google Classroom ในวิชาต่าง ๆ ของภาษาอังกฤษ โดย ผศ.วิศรา เอกะหิตานนท์ สถาบันภาษา

การใช้เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหวให้หยุดนิ่ง (Stop action) เพื่อการถ่ายภาพแนวสตรีท (Street photography)

งานวิจัยเรื่อง การใช้เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหวให้หยุดนิ่ง (Stop action) เพื่อการถ่ายภาพแนวสตรีท (Street photography) - Stop Action Technique for Street Photography โดย ผศ. ดร.ชัชวาลย์ หลิวเจริญ คณะนิเทศศาสตร์

Let’s Talk Podcast by BU : Metaverse กับความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา

Let’s Talk Podcast by BU โดย รศ. ดร. ณัฐภพ นิ่มปิติวัน รองอธิการบดีสายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ได้สนทนา กับ อ. กุลเชษฐ์ เล็กประยูร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ ในหัวข้อ Metaverse กับความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา