สำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Library and Learning Space Bangkok University)
Contact library@bu.ac.th