กิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา GE106 ความรู้ทางการเงินและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Financial Literacy and Sustainable Development) เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน โดย GE Master Class Series และสำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ ร่วมกับมุมความรู้ตลาดทุน SET Corner ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิจกรรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ ให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์หรือต่อยอดในการทำงานในอนาคต โดยคณะนิเทศศาสตร์ สำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ และศูนย์บริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับมุมความรู้ตลาดทุน SET Corner ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในด้านบัญชีให้แข็งแกร่งและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต โดยคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ และสำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับมุมความรู้ตลาดทุน SET Corner ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพัฒนาการเรียนรู้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างทักษะการกระตุ้นการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอนสำหรับอาจารย์ในยุคดิจิทัล จำนวน 3 หลักสูตร คือ การกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Mobile Application การออกแบบระบบภาพและเสียงสำหรับการสอนออนไลน์ และการตัดต่อคลิปวิดีโอบน Smartphone