Welcome to SIPOC Again

Welcome to SIPOC Again โดย ดร.สุนทรี รัตภาสกร รองอธิการบดีสายบริหารและบริการการศึกษา และรองอธิการบดีสายกิจการนักศึกษา วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 จัดโดย สำนักอำนวยการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Workshop การปรับปรุงกระบวนการงานด้วย SIPOC

Workshop การปรับปรุงกระบวนการงานด้วย SIPOC โดย ดร.สุนทรี รัตภาสกร รองอธิการบดีสายบริหารและบริการการศึกษา วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง The Banquet อาคาร A5 จัดโดย สำนักอำนวยการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การปรับปรุงกระบวนการงานด้วย SIPOC

การปรับปรุงกระบวนการงานด้วย SIPOC โดย ผศ. เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ อนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สปอว. วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 จัดโดย สำนักอำนวยการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ