การจัดการข้อร้องเรียน Complaint Management

การจัดการข้อร้องเรียน เป็นกระบวนการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนตามเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ ผ่านช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ  สิ่งสำคัญคือ ผู้รับข้อร้องเรียนต้องมีทักษะและกระบวนการการจัดการข้อร้องเรียน อาทิเช่น หลักเกณฑ์การรับข้อร้องเรียน นโยบายการรับแจ้งข้อร้องเรียน ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน หลักและวิธีการรับแจ้งข้อร้องเรียน ประเภทข้อร้องเรียน ข้อกำหนดและมาตรฐานในการจัดการข้อร้องเรียน ระบบการจัดการข้อร้องเรียน เป็นต้น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th