กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “เงินทองต้องวางแผน”

GE Master Class Series และสำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ ร่วมกับมุมความรู้ตลาดทุน SET Corner ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา GE106 ความรู้ทางการเงินและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Financial Literacy and Sustainable Development) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะ เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ภายใต้หัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน” โดยมีอาจารย์อนันต์ พันธ์พิพัฒไพบูลย์ CFP วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 148 คน

 

คณะใดสนใจกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในรูปแบบออนไลน์หรือออนไซต์ จากมุมความรู้ตลาดทุน SET Corner ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อได้ที่แผนกการจัดการเรียนรู้และนิทรรศการ

อ.ศิริวรรณ ศิริภิรมย์ siriwan.s@bu.ac.th โทร 0816199387

อ.ดารารัตน์ ก่ำเสริฐ dararat.k@bu.ac.th โทร 0891694894

หรือสนใจหลักสูตรจาก SET e-Learning สามารถเข้าดูได้ที่ 

https://elearning.set.or.th/SETGroup