Low-carbon Tourism for Island Destinations: A Crucial Alternative for Sustainable Development

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาคุณลักษณะสำคัญของการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ การมีส่วนร่วมและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวโดยใช้ทฤษฎี stimulus-organism-response theory งานวิจัยชิ้นนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยสำคัญด้านการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ 3 ปัจจัยที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวรับรู้ความพึงพอใจ การมีส่วนร่วมและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว เนื่องจากการท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรด้านการท่องเที่ยวให้การสนับสนุน โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด 19 ดังนั้น การศึกษาด้านความสัมพันธ์ด้านความประทับใจของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตอบสนอง และพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวภายในประเทศจึงมีความสำคัญ

 ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th