กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “บทบาทของการบัญชีต่อการดำเนินธุรกิจ”

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ และสำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับมุมความรู้ตลาดทุน SET Corner ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมให้ความรู้ แก่นักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในด้านบัญชีให้แข็งแกร่งและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต

กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยมี ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “บทบาทของการบัญชีต่อการดำเนินธุรกิจ: The Role of Accounting for Business” มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 392 คน

 

คณะใดสนใจกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ จากมุมความรู้ตลาดทุน SET Corner ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อได้ที่แผนกการจัดการเรียนรู้และนิทรรศการ
อ.ศิริวรรณ ศิริภิรมย์ siriwan.s@bu.ac.th โทร 0816199387
อ.ดารารัตน์ ก่ำเสริฐ dararat.k@bu.ac.th โทร 0891694894
หรือสนใจหลักสูตรจาก SET e-Learning สามารถเข้าดูได้ที่ https://elearning.set.or.th/SETGroup/about