กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “แนวคิดของผู้ประกอบการ”

คณะนิเทศศาสตร์ สำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ และศูนย์บริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับมุมความรู้ตลาดทุน SET Corner ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมให้ความรู้ แก่นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และนักศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดของผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์หรือต่อยอดในการทำงานในอนาคตได้

กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ภายใต้หัวข้อ “แนวคิดของผู้ประกอบการ: Entrepreneurial Mindset” โดยมี คุณณฤทธิ์ วรพงษ์ดี ผู้บริหารงาน ส่วนพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ โดยแบ่งการจัดกิจกรรมเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 750 คน

 

คณะใดสนใจกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ จากมุมความรู้ตลาดทุน SET Corner ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อได้ที่แผนกการจัดการเรียนรู้และนิทรรศการ
อ.ศิริวรรณ ศิริภิรมย์ siriwan.s@bu.ac.th โทร 0816199387
อ.ดารารัตน์ ก่ำเสริฐ dararat.k@bu.ac.th โทร 0891694894
หรือสนใจหลักสูตรจาก SET e-Learning สามารถเข้าดูได้ที่ https://elearning.set.or.th/SETGroup/about