Intended Audience and Valence of Electronic Word-of-Mouth on Social Media: a Study of Dutch Consumers

งานวิจัยนี้ ศึกษาพฤติกรรมการส่งผ่านข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (electronic word-of-mouth: eWOM) เพื่อบอกต่อถึงข้อดี ข้อเสียของสินค้า หรือการบริการ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา และปัจจัยทางด้านสังคม ผลการวิจัยพบว่าระดับการมีอิสระทางความคิดของตน และความสนิทสนมกับกลุ่มเป้าหมายนั้น มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการส่งผ่านข้อความเพื่อบอกต่อถึงข้อดี ข้อเสียของสินค้า หรือการบริการ

 ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th