Cannabis-Infused Food: Uncovering Effective Conditions for Achieving Well-Being Perception and Choice Behavior Among Young Adult Consumers

การวิจัยนี้ศึกษาองค์ประกอบที่อยู่ต่อการรับรู้ความเป็นอยู่ที่ดี ความเพลิดเพลิน และพฤติกรรมในการเลือกบริโภคอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาสำหรับกลุ่มผู้บริโภควัยหนุ่มสาว ใช้การวิเคราะห์สมการโครงสร้างร่วมกับการวิเคราะห์ความจำเป็นขององค์ประกอบในการสร้างผลลัพธ์ งานวิจัยนี้นำเสนอความเข้าใจอย่างละเอียดโดยระบุตัวแปรสี่ประเภทขององค์ประกอบ (1) จำเป็นและเพียงพอ (2) จำเป็นแต่ไม่เพียงพอ (3) ไม่จำเป็นแต่เพียงพอ (4) ไม่จำเป็นและไม่เพียงพอ ผลการวิจัยพบว่าคุณค่าด้านรสชาติ การรับรู้ประโยชน์  และการมีปฏิสัมพันธ์ คือส่วนประกอบที่สำคัญในการทำให้คนหนุ่มสาวเพลิดเพลิน และรับรู้ความเป็นอยู่ที่ดีเมื่อบริโภคอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา ผลการวิจัยนี้ให้ความรู้ทางปฏิบัติและทางวิธีที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่และช่วยในการตัดสินใจของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th