แนวคิดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education: OBE) : Workshop #1 และ Workshop #2

Workshop สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ Outcome-Based Education: OBE และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมแสดงความคิดเห็น รวมถึงการตอบข้อซักถามและประเด็นข้อสงสัยข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th