การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มประสิทธิภาพการสอนด้วย MS Teams”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มประสิทธิภาพการสอนด้วย MS Teams" โดย อ. พรเทพ รัตนวิจิดารกร อาจารย์ประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

การสร้างสารบัญอัตโนมัติด้วย Microsoft Word

การสร้างสารบัญอัตโนมัติด้วย Microsoft Word โดย อ. พรเทพ รัตนวิจิดารกร อาจารย์ประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566

Companion Hand-Happiness Mudra

งานวิจัยเรื่อง Companion Hand-Happiness Mudra โดย ดร.คธา แสงแข คณะศิลปกรรมศาสตร์

แนวคิดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education: OBE) : Workshop #1 และ Workshop #2

แนวคิดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education: OBE) : Workshop #1 และ Workshop #2 วิทยากรโดย ผศ. ดร. อำพล นววงศ์เสถียร ประธานคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สสอท. และ ดร. พิเชษฐ์ มุสิกโปดก รองคณบดีฝ่ายบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

แนวทางและเครื่องมือในการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับหลักสูตร

การบรรยายเรื่อง แนวทางและเครื่องมือในการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับหลักสูตร วิทยากรโดย ผศ. ดร. อำพล นววงศ์เสถียร ประธานคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สสอท. และ ดร. พิเชษฐ์ มุสิกโปดก รองคณบดีฝ่ายบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการ แนวคิดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education: OBE) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

การออกแบบหลักสูตรและรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ (OBE)

การบรรยายเรื่อง การออกแบบหลักสูตรและรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ (OBE) วิทยากรโดย ดร. พิเชษฐ์ มุสิกโปดก รองคณบดีฝ่ายบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการ แนวคิดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education: OBE) วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-Based Education: OBE

การบรรยายเรื่อง แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-Based Education: OBE วิทยากรโดย ผศ. ดร. อำพล นววงศ์เสถียร ประธานคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สสอท. จัดโดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการ แนวคิดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education: OBE) วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

Explaining Social Media Adoption for a Business Purpose: An Application of the UTAUT Model

งานวิจัยเรื่อง Explaining Social Media Adoption for a Business Purpose: An Application of the UTAUT Model โดย รศ. ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

The Impact of Digital Social Responsibility on Preference and Purchase Intentions: The Implication for Open Innovation

งานวิจัยเรื่อง The Impact of Digital Social Responsibility on Preference and Purchase Intentions: The Implication for Open Innovation โดย รศ. ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

Overcoming “Over-tourism”: The Closure of Maya Bay

งานวิจัยเรื่อง Overcoming “Over-tourism”: The Closure of Maya Bay - มาตรการการจัดการภาวะนักท่องเที่ยวล้นเมือง: การศึกษาผลกระทบของอ่าวมาหยา โดย ดร.พิพัฒพงศ์ ฟักแฟ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

Examining Honeymoon Tourist Behavior: Multidimensional Quality, Fantasy, and Destination Relational Value

งานวิจัยเรื่อง Examining Honeymoon Tourist Behavior: Multidimensional Quality, Fantasy, and Destination Relational Value - การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในรูปแบบฮันนีมูน : มิติด้านคุณภาพ แฟนตาซี และคุณค่าทางความสัมพันธ์ต่อแหล่งท่องเที่ยว โดย ดร.พิพัฒพงศ์ ฟักแฟ
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

Coalition Formation of Members Based on Geographical Location by Genetic Algorithm

งานวิจัยเรื่อง Coalition Formation of Members Based on Geographical Location by Genetic Algorithm โดย รศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม