การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การจัดทำและการประเมิน PLOs” รุ่นที่ 1

สำนักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การจัดทำและการประเมิน PLOs" รุ่นที่ 1 โดย ดร.สุนทรี รัตภาสกร รองอธิการบดีสายบริหารและบริการการศึกษา และรองอธิการบดีสายกิจการนักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566

Strategic Vocabulary Learning in Vocabulary List Learning: Insights from EFL Learners in Thailand

งานวิจัยเรื่อง Strategic Vocabulary Learning in Vocabulary List Learning: Insights from EFL Learners in Thailand โดย A.Benjamin Panmei Bangkok University International

การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารอยุธยาเมืองมรดกโลกเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power)

งานวิจัยเรื่อง การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารอยุธยาเมืองมรดกโลกเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) โดย ผศ. ดร.สิปปนันท์ นวลละออง วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับ คณะวิจัย บพข.66: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สถาบันอาศรมศิลป์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Locus of Control on Financial Behavior and Financial Risk Attitude

งานวิจัยเรื่อง Locus of Control on Financial Behavior and Financial Risk Attitude โดย ดร.วิษุวรรต ชูจันทร์ คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AUN-QA Criteria

สำนักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AUN-QA Criteria โดย ดร.สุนทรี รัตภาสกร รองอธิการบดีสายบริหารและบริการการศึกษา และรองอธิการบดีสายกิจการนักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่หลากหลายตามแนวทาง Active Learning

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ตามแนวทาง Active Learning โดย รศ. ดร.ชนัตถ์ พูนเดช รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ รศ. ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ อาจารย์ประจำสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566

Street Food Tour Experience, Satisfaction and Behavioural Intention: Examining Experience Economy Model

งานวิจัยเรื่อง Street Food Tour Experience, Satisfaction and Behavioural Intention: Examining Experience Economy Model โดย ผศ. ดร.วลัยพร ริ้วตระกูลไพบูลย์ วิทยาลัยนานาชาติ

A Creation of Textile Design for the Solar Decathlon Europe 2021-2022 Team Uniform Design

งานวิจัยเรื่อง A Creation of Textile Design for the Solar Decathlon Europe 2021-2022 Team Uniform Design - งานสร้างสรรค์ลายทอผ้าจากการออกแบบ Team Uniform สำหรับการแข่งขัน Solar Decathlon Europe 2021-2022 โดย ผศ. ดร.ธโนทัย มงคลสินธุ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

Welcome to SIPOC Again

Welcome to SIPOC Again โดย ดร.สุนทรี รัตภาสกร รองอธิการบดีสายบริหารและบริการการศึกษา และรองอธิการบดีสายกิจการนักศึกษา วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 จัดโดย สำนักอำนวยการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จัดองค์ประกอบเพื่อภาพถ่าย

งานวิจัยเรื่อง จัดองค์ประกอบเพื่อภาพถ่าย - Composition for Photography โดย ผศ.ฉันทนา พลอินทวงษ์ คณะนิเทศศาสตร์

ความคิดเชิงสร้างสรรค์

งานวิจัยเรื่อง ความคิดเชิงสร้างสรรค์ - Creative Thinking โดย ผศ.ขจรจิต บุนนาค คณะนิเทศศาสตร์

ANOVA as Fitness Function for Genetic Algorithm in Group Composition

งานวิจัยเรื่อง ANOVA as Fitness Function for Genetic Algorithm in Group Composition โดย รศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม