A Greedy Heuristic Algorithm for Location-based Group Formation

งานวิจัยเรื่อง A Greedy Heuristic Algorithm for Location-based Group Formation โดย รศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CLO TOGETHER: การออกแบบ CLO กับการนำไปใช้

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CLO Together หัวข้อ การออกแบบ CLO กับการนำไปใช้ โดย อ. อรรถสิทธิ์ ชวนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ดร. วริษษา ชะม้อย สำนักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และผศ. ดร. วีรพงษ์ พวงเล็ก หัวหน้าภาควิชาการโฆษณาและรักษาการหัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 จัดโดย แผนกการจัดการเรียนรู้และนิทรรศการ สำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้

Honeymoon Tourism: Exploring Must-me, Hybrid and Value-added Quality Attributes

งานวิจัยเรื่อง Honeymoon Tourism: Exploring Must-me, Hybrid and Value-added Quality Attributes - การศึกษาคุณลักษณะสำคัญและการจัดลำดับความสำคัญที่จำเป็น คุณลักษณะสำคัญแบบผสม และคุณลักษณะสำคัญที่เพิ่มคุณค่าให้การท่องเที่ยวในรูปแบบฮันนีมูน โดย ดร.พิพัฒพงศ์ ฟักแฟ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

A Scale Development and Validation on Domestic Tourists’ Motivation: The Case of Second-tier Tourism Destinations

งานวิจัยเรื่อง A Scale Development and Validation on Domestic Tourists’ Motivation: The Case of Second-tier Tourism Destinations - การพัฒนาตัวชี้วัดด้านแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวภายในประเทศ กรณีศึกษาของเมืองท่องเที่ยวรอง โดย ดร.พิพัฒพงศ์ ฟักแฟ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

Gendered Entrepreneurship Education and the Fear of Failure

งานวิจัยเรื่อง Gendered Entrepreneurship Education and the Fear of Failure โดย Asst. Prof.Ulrike Guelich, School of Entrepreneurship and Management

The Pedagogical Use of Gamification in English Vocabulary Training and Learning in Higher Education

งานวิจัยเรื่อง The Pedagogical Use of Gamification in English Vocabulary Training and Learning in Higher Education โดย A. Benjamin Panmei, Bangkok University International

Managing Changes and Risk in Seafood Supply Chain: A Case Study from Thailand

งานวิจัยเรื่อง Managing Changes and Risk in Seafood Supply Chain: A Case Study from Thailand - การจัดการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงในอุตสาหกรรมอาหารทะเล: กรณีศึกษาของประเทศไทย โดย ผศ.อาทร พร้อมพัฒนภัค คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

หลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทาง OBE

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดบรรยายเรื่อง “หลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทาง OBE” โดย รศ. ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล หัวหน้าภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 1 มีนาคม 2566

Low-carbon Tourism for Island Destinations: A Crucial Alternative for Sustainable Development

งานวิจัยเรื่อง Low-carbon Tourism for Island Destinations: a Crucial Alternative for Sustainable Development - การท่องเที่ยวในรูปแบบคาร์บอนต่ำสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบเกาะ ทางเลือกสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย ผศ. ดร.พิพัฒพงศ์ ฟักแฟ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

การบรรยายเพื่อเตรียมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระบบคลังหน่วยกิต

การบรรยายเพื่อเตรียมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระบบคลังหน่วยกิต โดย รศ. ดร.บวร ปภัสราทร คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต กมอ. จัดโดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565

The Effect of Music in Destination Marketing on Tourists’ Attitudes and Intentions to Visit Secondary-tier Destinations in the Northern Part of Thailand

งานวิจัยเรื่อง The Effect of Music in Destination Marketing on Tourists' Attitudes and Intentions to Visit Secondary-tier Destinations in the Northern Part of Thailand - ผลกระทบของดนตรีในการทำการตลาดการท่องเที่ยวที่มีผลต่อทัศนคติและความตั้งใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองในภาคเหนือ โดย ดร.มณีเนตร วรชนะนนท์ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

Workshop การปรับปรุงกระบวนการงานด้วย SIPOC

Workshop การปรับปรุงกระบวนการงานด้วย SIPOC โดย ดร.สุนทรี รัตภาสกร รองอธิการบดีสายบริหารและบริการการศึกษา วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง The Banquet อาคาร A5 จัดโดย สำนักอำนวยการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ