Examining the Sensory Impressions, Value Perception, and Behavioral Responses of Tourists: The Case of Floating Markets in Thailand

งานวิจัยเรื่อง Examining the Sensory Impressions, Value Perception, and Behavioral Responses of Tourists: The Case of Floating Markets in Thailand - การศึกษาปัจจัยด้านความประทับใจของประสาทสัมผัสในการมาเยือนตลาดน้ำของนักท่องเที่ยวภายในประเทศต่อการรับรู้คุณค่า และการตอบสนองของนักท่องเที่ยว โดย ดร. พิพัฒพงศ์ ฟักแฟ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการท่องเที่ยว

Group Formation based on Students’ Learning Styles by Circular Genetic Algorithm

งานวิจัยเรื่อง Group Formation based on Students’ Learning Styles by Circular Genetic Algorithm - การจัดกลุ่มตามรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนโดยอัลกอริทึมทางพันธุกรรมแบบวงกลม โดย รศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

Influence of Service Attributes of Food Delivery Application on Customers’ Satisfaction and Their Behavioural Responses: The IPMA Approach

งานวิจัยเรื่อง Influence of Service Attributes of Food Delivery Application on Customers’ Satisfaction and Their Behavioural Responses: The IPMA Approach - อิทธิพลของคุณลักษณะสำคัญของแอปพลิเคชันสั่งอาหารต่อความพึงพอใจและการตอบสนองของผู้รับบริการโดยการใช้วิธีการ IPMA โดย ดร. พิพัฒพงศ์ ฟักแฟ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการท่องเที่ยว

Nation Branding and Its Significance: A Literature Perspective

งานวิจัยเรื่อง Nation Branding and Its Significance: A Literature Perspective - มุมมองวรรณกรรม: ความสำคัญและการสร้างแบรนด์แห่งชาติ โดย ผศ.ดร. ทิวา พาร์ค หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ภาควิชาสื่อนวัตกรรมและการสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ

กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “แนวคิดของผู้ประกอบการ”

กิจกรรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ ให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์หรือต่อยอดในการทำงานในอนาคต โดยคณะนิเทศศาสตร์ สำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ และศูนย์บริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับมุมความรู้ตลาดทุน SET Corner ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “บทบาทของการบัญชีต่อการดำเนินธุรกิจ”

กิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในด้านบัญชีให้แข็งแกร่งและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต โดยคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ และสำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับมุมความรู้ตลาดทุน SET Corner ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จาก สำนักพัฒนาการเรียนรู้

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างทักษะการกระตุ้นการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอนสำหรับอาจารย์ในยุคดิจิทัล จำนวน 3 หลักสูตร คือ การกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Mobile Application การออกแบบระบบภาพและเสียงสำหรับการสอนออนไลน์ การตัดต่อคลิปวิดีโอ Smartphone

PADLET กับการกระตุ้นการเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์

คลิปวิดีโอเทคนิคการสอนเรื่อง เปลี่ยนห้องเรียนแบบ Passive ให้เป็นห้องเรียนแบบ Active ด้วย PADLETแอปพลิเคชันสำหรับใช้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน มีลักษณะเป็นกระดานกิจกรรม แลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยการเขียนแทนการพูด สามารถเขียนได้พร้อม ๆ กัน และแสดงผลแบบเรียลไทม์

การใช้งาน Application Zoom

การใช้งาน Application Zoom เครื่องมือที่เป็นหนึ่งในตัวช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพื่อให้สามารถจัดประชุม สัมมนา หรือใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ได้ แม้จะต่างสถานที่กัน ด้วยการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ที่เหมาะสม

การตัดต่อวิดีโอแบบง่าย ๆ ด้วย Canva

โปรแกรม Canva มีฟังก์ชันการตัดต่อวิดีโอที่สามารถทำได้อย่างง่าย และสามารถนำกราฟิกต่าง ๆ ใน canva มาใช้งานร่วมกันได้อีก แม้ไม่มีพื้นความรู้ทางด้านการตัดต่อวิดีโอก็สามารถทำได้อย่างง่าย ๆ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง Outcome-based learning

การบรรยายพิเศษ เรื่อง Outcome-based learning โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

การออกแบบสื่อการสอนให้ปัง ด้วย Canva

แพลตฟอร์มออกแบบสร้างสื่อการสอน ให้โดดเด่น ไม่ต้องเชี่ยวชาญก็ทำกราฟิกงานออกแบบได้ง่าย ๆ เพื่อใช้ Presentation, งานสิ่งพิมพ์ หรือจะลง Social Media รวมไปถึงภาพเคลื่อนไหว