การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อสร้างความผูกพันในการเรียน Active Learning Engaging Students in the Classroom

 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อสร้างความผูกพันในการเรียน เป็นกระบวนการออกแบบการสอนให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในปัจจุบัน แนวทางการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคการสอนรูปแบบต่างๆ การเลือกเครื่องมือดิจิทัลที่เหมาะสมแต่ละกิจกรรม การกระตุ้นการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจความผูกพันในการเรียนให้กับผู้เรียน 


ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th