การใช้วงจรการเรียนรู้ ADLI เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน

เป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรการเรียนรู้ ADLI ทั้ง 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) Approach 2) Deployment 3) Learning และ 4) Integration เพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กร และพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ

 ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th