แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-Based Education: OBE

การทบทวนความสำคัญของ OBE ซึ่งเน้นที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Outcomes) การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes – PLOs) เป็นตัวตั้งต้นในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ Backward Curriculum Design – BCD การทำหลักสูตรตามแนว OBE กระบวนการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา และ AUN-QA ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่าง OBE TQF และ AUN-QAข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th