การออกแบบหลักสูตรและรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ (OBE)

หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร โดยใช้มุมมองแบบ Start Up การวิเคราะห์ Stakeholder และจัดลำดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร ประเด็นการพิจารณาเกณฑ์การตัดสินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา 2565 เพื่อเชื่อมโยงกับ AUN-QA การเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้เข้ากับมาตรฐานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความรู้ 2. ด้านทักษะ 3. ด้านจริยธรรม และ 4. ด้านคุณลักษณะบุคคลข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th