ANOVA as Fitness Function for Genetic Algorithm in Group Composition

การดำเนินการวิจัย เรื่อง การใช้ ANOVA ในค่าความเหมาะสมสำหรับจัดกลุ่มการใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) ได้พัฒนาต่อเนื่องจากงานวิจัยก่อนหน้า โดยได้มีการศึกษาแนวคิดในการสร้างอัลกอริทึมสำหรับการจัดกลุ่มโดยให้มีลักษณะเฉพาะมีการผนวกการคำนวณค่าทางสถิติ ANOVA รวมเข้าไปในการคำนวณหาค่าฟิตเนสฟังก์ชัน (Fitness Function) ของทฤษฎีพันธุกรรมทำให้ผลลัพธ์ในการจัดกลุ่มมีคุณภาพ ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่ใช้ในการวิจัยและเป็นข้อมูลเข้าสู่การคำนวณของอัลกอริทึม คือ ลักษณะการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้จึงได้ตั้งชื่ออัลกอริทึมนี้ว่า GANOVA (Genetic Algorithm – ANOVA) นอกจากนี้จากการทดสอบโดยใช้ Dataset ซึ่งมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทำให้เห็นภาพในการทำงานของอัลกอริทึมว่าสามารถทำงานได้แม้กับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากในการสร้างโครโมโซมในแต่ละรอบ (Generation) จะได้โคโมโซมที่ดีสอดคล้องกับ ANOVA ค่าทางสถิติที่ต้องการ และผลการทำงานยังสะท้อนออกมาจากผลการดำเนินการทดสอบของตัวโปรแกรม อัลกอริทึมให้คำตอบและจัดกลุ่มได้ โดยกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มมีความเหมือน หรือใกล้เคียงกัน

 ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th