แนวทางและเครื่องมือในการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับหลักสูตร

สิ่งสำคัญของการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้โดยมีหลักการคือ 1. Realistic สามารถทำให้เกิดได้จริง 2. Measurable สามารถวัดผลได้ 3. Show evidence of learning แสดงหลักฐานของการเรียนรู้ได้ชัดเจน 4. Alignment สอดคล้องกับแนวทางของหลักสูตรหรือเป้าประสงค์ของการเรียน โดยมีตัวอย่างวิธีการสอนและการประเมินผลในรายวิชา ที่ต้องคำนึงถึงในการวัดผลประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบก่อนการวัดผลประเมินผลข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th