Companion Hand-Happiness Mudra

จากผลงานสร้างสรรค์ Companion Hand-Happiness Mudra โดย ดร.คธา แสงแข  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในงาน Bangkok Art Biennale 2018 เป็นการนำสัญลักษณ์ Hand heart มาใช้สื่อสารผ่านการใช้มือ การวางมือ  การทำมือรูปหัวใจ อันเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นทั้งความสุขและความเศร้า มิตรภาพ ความรัก ความสัมพันธ์  ผลงานชิ้นนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยวัสดุสัมฤทธิ์ผ่านกระบวนการหล่อโลหะและติดตั้งบนลังกระสุน

 ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th