การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อสร้างความผูกพันในการเรียน Active Learning Engaging Students in the Classroom

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการสอน เรื่อง “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อสร้างความผูกพันในการเรียน ”Active Learning Engaging Students in the Classroom โดย รศ. ดร. ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อและสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ LO และ Evidence of Learning

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ LO และ Evidence of Learning โดย อ. ปาณเลิศ ศิริวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทาง Constructive Alignment วันที่ 1 ธันวาคม และ 8 ธันวาคม 2565 จัดโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในยุค New Normal

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในยุค New Normal โดย ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564