การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในยุค New Normal

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกระบวนการวางแผนการเรียนการสอนอย่างมีระบบ และด้วยในสถานการณ์โควิด 19 จำเป็นต้องใช้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จึงต้องมีการออกแบบการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม น่าสนใจ ดึงดูดผู้เรียน คลิปวิดีโอการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในยุค New Normal โดย ดร. ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ ได้แนะนำการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  หลักการและทฤษฎีการออกแบบการเรียนการสอน การจัดหา การเลือกใช้เครื่องมือ และผลิตสื่อการเรียนการสอน ที่ช่วยการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสนใจต่อการเรียน เช่น โปรแกรม Padlet ThingLink ตัวอย่างการออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รวมถึงหลักการของการวัดและการประเมินการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th