การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การจัดทำและการประเมิน PLOs” รุ่นที่ 1

 

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำและการประเมิน PLOs” เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เข้าใจ Outcome-based Education – OBE และสามารถจัดทำและประเมิน PLOs ได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th