Street Food Tour Experience, Satisfaction and Behavioural Intention: Examining Experience Economy Model

งานวิจัยนี้พบว่าทฤษฎี Experience economy model ซึ่งประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ educational, escapist, esthetic และ entertainment สามารถนำมาใช้อธิบายประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบ Street Food Tour ได้ และยังพบมิติที่ 5 คือ exploration เกิดขึ้นในการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ ประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับ ส่งต่อความพึงพอใจ ความตั้งใจในการกลับมาเที่ยวซ้ำและการบอกต่อ ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยช่วยให้เข้าใจความต้องการของนักท่องเที่ยว และประสบการณ์ท่องเที่ยวใน รูปแบบ Street food Tour เพิ่มขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว สามารถนำผลวิจัยนี้ไปพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบดังกล่าว ให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th