Managing Changes and Risk in Seafood Supply Chain: A Case Study from Thailand

ผลงานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาความเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลของประเทศไทย (Thai Fishery and Seafood) การเปลี่ยนแปลงต่างๆ มีผลจากการเปลี่ยนทางการตลาดระดับสากล หรือในประเทศคู่ค้า การพัฒนาของประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และพม่า กฎระเบียบการนำเข้าระหว่างประเทศที่เข้มงวดมากขึ้น การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการในแต่ละภาคส่วน 

 ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th