การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การจัดทำและการประเมิน PLOs” รุ่นที่ 1

สำนักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การจัดทำและการประเมิน PLOs” รุ่นที่ 1 โดย ดร.สุนทรี รัตภาสกร รองอธิการบดีสายบริหารและบริการการศึกษา และรองอธิการบดีสายกิจการนักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AUN-QA Criteria

สำนักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AUN-QA Criteria โดย ดร.สุนทรี รัตภาสกร รองอธิการบดีสายบริหารและบริการการศึกษา และรองอธิการบดีสายกิจการนักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566

Welcome to SIPOC Again

Welcome to SIPOC Again โดย ดร.สุนทรี รัตภาสกร รองอธิการบดีสายบริหารและบริการการศึกษา และรองอธิการบดีสายกิจการนักศึกษา วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 จัดโดย สำนักอำนวยการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Workshop การปรับปรุงกระบวนการงานด้วย SIPOC

Workshop การปรับปรุงกระบวนการงานด้วย SIPOC โดย ดร.สุนทรี รัตภาสกร รองอธิการบดีสายบริหารและบริการการศึกษา วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง The Banquet อาคาร A5 จัดโดย สำนักอำนวยการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ