การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้”

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสมาคมฯ ครบรอบ 45 ปี โดยเชิญ ศ.ดร.สุรินทร์  คำฝอย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บรรยายเรื่อง Skill Mapping Through PLO และ ผศ.ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายเรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำและการประเมิน CLO และการเสวนาเรื่อง ความร่วมมือพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อเพิ่มศักยภาพ การวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายโดย ดร.พรชัย  มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ประธานกลุ่มวิจัยและนวัตกรรม และ ผศ.ดร.ยงยุทธ  นาราษฎร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และการบรรยายเรื่อง ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ธรรมาภิบาล และการได้รับการยอมรับระดับสากล โดย คุณทนง  โชติสรยุทธ์ คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล กกอ.ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th