เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอบรมเรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศาสตราจารย์ ดร. โกสิน จำนงไทย อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโดย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจและสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565