เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศาสตราจารย์ ดร. โกสิน จำนงไทย อธิบายถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารต่างประเทศ ได้แก่ Reviewers ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่จะพิจารณาบทความในการตีพิมพ์ ลักษณะของบทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ ประเด็นการพิจารณาบทความ มีกระบวนการอย่างไร รวมถึงสิ่งที่ Reviewers อยากเห็นในบทความ เทคนิคการเขียนให้เข้าใจง่าย เช่น การใช้คณิตศาสตร์ (Math Model) ในการอธิบาย การแสดงให้เห็นถึงวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้าง ได้สิ่งที่ดีกว่าเดิมอย่างไร มีการพิสูจน์ บทวิเคราะห์ และการเสนอไอเดียใหม่ ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัยทางสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th