The Role of Music in Advertising Strategy on Tourist Attitude and Intention to Visit the Destination

งานวิจัยเรื่อง The Role of Music in Advertising Strategy on Tourist Attitude and Intention to Visit the Destination – บทบาทของดนตรีในการทำกลยุทธ์โฆษณาต่อทัศนคติและความตั้งใจจะไปท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยว โดย ดร.มณีเนตร วรชนะนันท์ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว