การบรรยายเพื่อเตรียมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระบบคลังหน่วยกิต

การบรรยายเพื่อเตรียมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระบบคลังหน่วยกิต โดย รศ. ดร.บวร ปภัสราทร คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต กมอ. จัดโดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565