A Systematic Review of the Key Success Factors of Sports Event Management: A Resource-Based View Approach

งานวิจัยเรื่อง A Systematic Review of the Key Success Factors of Sports Event Management: A Resource-based View Approach – การทบทวนปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของการจัดการกิจกรรมกีฬาอย่างเป็นระบบ: แนวทางมุมมองตามทรัพยากร โดย อ.ทีปกร คําพิทักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว