เครื่องมือสำคัญ ช่วยให้วิเคราะห์งบการเงินได้ง่ายขึ้น

ในบทนี้จะมองถึงความแตกต่างและจุดประสงค์ของแต่ละเครื่องมือที่จะถูกนำมาช่วยในการวิเคราะห์งบการเงิน รวมถึงความเหมาะสมของแต่ละเครื่องมือกับข้อมูลที่ผู้ใช้งบการเงินต้องการที่จะได้จากงบการเงิน โดยประกอบด้วยกันทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้
1. การวิเคราะห์โดยวิธีย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Vertical Analysis)
2. การวิเคราะห์โดยวิธีอัตราร้อยละของแนวโน้ม (Trend Percentage Analysis)
3. การวิเคราะห์โดยวิธีอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้จัดทำวีดีโอสื่อการสอน “เครื่องมือสำคัญ ช่วยให้วิเคราะห์งบการเงินได้ง่ายขึ้น” ให้สำหรับครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป รู้จักและสามารถใช้เครื่องมือแต่ละอันในการวิเคราะห์งบการเงินได้


ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th