การจัดการข้อร้องเรียน Complaint Management

สายบริหารและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดอบรมเรื่อง การจัดการข้อร้องเรียน Complaint Management โดย ผศ.ชนัญชี ภังคานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีสายบริหารและบริการการศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและสื่อสารองค์กร วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

A Systematic Review of the Key Success Factors of Sports Event Management: A Resource-Based View Approach

งานวิจัยเรื่อง A Systematic Review of the Key Success Factors of Sports Event Management: A Resource-based View Approach – การทบทวนปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของการจัดการกิจกรรมกีฬาอย่างเป็นระบบ: แนวทางมุมมองตามทรัพยากร โดย อ.ทีปกร คําพิทักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

Essential Skills for Manager EP.11

ทักษะที่ผู้จัดการควรมี ทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของผู้บริหาร การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การสั่งการ ภาวะผู้นำ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุม

Essential Skills for Manager EP.10

ทักษะที่ผู้จัดการควรมี ทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของผู้บริหาร การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การสั่งการ ภาวะผู้นำ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุม

Essential Skills for Manager EP.9

ทักษะที่ผู้จัดการควรมี ทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของผู้บริหาร การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การสั่งการ ภาวะผู้นำ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุม

Essential Skills for Manager EP.8

ทักษะที่ผู้จัดการควรมี ทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของผู้บริหาร การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การสั่งการ ภาวะผู้นำ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุม

Essential Skills for Manager EP.7

ทักษะที่ผู้จัดการควรมี ทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของผู้บริหาร การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การสั่งการ ภาวะผู้นำ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุม

Essential Skills for Manager EP.6

ทักษะที่ผู้จัดการควรมี ทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของผู้บริหาร การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การสั่งการ ภาวะผู้นำ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุม

Essential Skills for Manager EP.5

ทักษะที่ผู้จัดการควรมี ทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของผู้บริหาร การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การสั่งการ ภาวะผู้นำ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุม