Post-Production: ตัด ต่อ ติด Edit ให้ Perfect

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro ซึ่งเป็นโปรแกรมตัดต่อที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการวิชาชีพ โดยในบทเรียนจะสาธิตการทำงานของโปรแกรม ภาพรวมของโปรแกรม การ Key Frame เพื่อสร้างการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือภาพ การใส่ตัวหนังสือ ผลพิเศษทางภาพ จนสามารถ Export ของมาเป็นคลิปวิดีโอได้

Production: ลงสนาม ทำความคิดให้เป็นภาพ EP.2

ขั้นตอน Production คือ ขั้นตอนออกกองถ่ายถ่ายทำ ในการลงสนามจริง โดยจะประกอบไปด้วยส่วนงานต่าง ๆ ในกองถ่ายทำ ซึ่งใน Module นี้ จะอธิบายถึงการเตรียมเอกสารสำหรับการออกกองถ่ายทำ เทคนิคขั้นพื้นฐานในการถ่ายทำ ขนาดภาพ มุมภาพ และการเคลื่อนกล้อง โดยผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติในการจำลองการออกกองถ่ายทำ การวิเคราะห์ภาพจากคลิปที่กำหนดให้ รวมไปถึงการถ่ายทำคลิปตามโจทย์ที่กำหนด โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการถ่ายภาพเคลื่อนไหวในการเล่าเรื่องให้สื่อความหมาย

Production: ลงสนาม ทำความคิดให้เป็นภาพ EP.1

ขั้นตอน Production คือ ขั้นตอนออกกองถ่ายถ่ายทำ ในการลงสนามจริง โดยจะประกอบไปด้วยส่วนงานต่าง ๆ ในกองถ่ายทำ ซึ่งใน Module นี้ จะอธิบายถึงการเตรียมเอกสารสำหรับการออกกองถ่ายทำ เทคนิคขั้นพื้นฐานในการถ่ายทำ ขนาดภาพ มุมภาพ และการเคลื่อนกล้อง โดยผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติในการจำลองการออกกองถ่ายทำ การวิเคราะห์ภาพจากคลิปที่กำหนดให้ รวมไปถึงการถ่ายทำคลิปตามโจทย์ที่กำหนด โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการถ่ายภาพเคลื่อนไหวในการเล่าเรื่องให้สื่อความหมาย

Pre-Production: คิดเรื่อง สร้างความหมาย ให้ขายได้ EP.2

ขั้นตอน Pre-Production คือ ขั้นตอนก่อนการผลิต เริ่มต้นตั้งแต่การคิดไอเดีย วางโครงสร้าง การพัฒนาบท วางแผนงบประมาณ นักแสดง ทีมงาน สถานที่ ซึ่งใน Module นี้ จะอธิบายถึงกระบวนการในการผลิตสื่อ คิดงาน และการทำ proposal เพื่อการขายงาน เพื่อให้ผู้เข้าใจกระบวนการในการทำ Proposal ว่าต้องประกอบไปด้วยหัวข้อใดบ้าง รวมถึงเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตำแหน่งงานต่าง ๆ ในทีมการผลิต (Production Crew)

Pre-Production: คิดเรื่อง สร้างความหมาย ให้ขายได้ EP.1

ขั้นตอน Pre-Production คือ ขั้นตอนก่อนการผลิต เริ่มต้นตั้งแต่การคิดไอเดีย วางโครงสร้าง การพัฒนาบท วางแผนงบประมาณ นักแสดง ทีมงาน สถานที่ ซึ่งใน Module นี้ จะอธิบายถึงกระบวนการในการผลิตสื่อ คิดงาน และการทำ proposal เพื่อการขายงาน เพื่อให้ผู้เข้าใจกระบวนการในการทำ Proposal ว่าต้องประกอบไปด้วยหัวข้อใดบ้าง รวมถึงเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตำแหน่งงานต่าง ๆ ในทีมการผลิต (Production Crew)

Smart Business EP.10

ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ การจัดการ การตลาด และการผลิต

Smart Business EP.9

ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ การจัดการ การตลาด และการผลิต

Smart Business EP.8

ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ การจัดการ การตลาด และการผลิต

Smart Business EP.7

ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ การจัดการ การตลาด และการผลิต

Smart Business EP.6

ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ การจัดการ การตลาด และการผลิต