การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มประสิทธิภาพการสอนด้วย MS Teams”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มประสิทธิภาพการสอนด้วย MS Teams” โดย อ. พรเทพ รัตนวิจิดารกร อาจารย์ประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

Talk Teams # EP. 2: Microsoft Teams ง่าย ๆ สไตล์ อ. วรรณ

คลิปสัมภาษณ์ ผศ. ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ เกี่ยวกับการใช้ Microsoft Teams ในการเรียนการสอน เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

Talk Teams # EP. 1: ครบ จบที่ Microsoft Teams

คลิปสัมภาษณ์ ผศ. ดร. วีรพงษ์ พวงเล็ก หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา และรักษาการหัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ และ อาจารย์พัชราพร ดีวงษ์ หัวหน้าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ เกี่ยวกับการใช้ Microsoft Teams ในการเรียนการสอน เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565