การจัดการข้อร้องเรียน Complaint Management

สายบริหารและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดอบรมเรื่อง การจัดการข้อร้องเรียน Complaint Management โดย ผศ.ชนัญชี ภังคานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีสายบริหารและบริการการศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและสื่อสารองค์กร วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การออกแบบหลักสูตรและรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ (OBE)

การบรรยายเรื่อง การออกแบบหลักสูตรและรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ (OBE) วิทยากรโดย ดร. พิเชษฐ์ มุสิกโปดก รองคณบดีฝ่ายบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการ แนวคิดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education: OBE) วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

การออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธ์ (Outcome Based Education)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธ์ (Outcome Based Education) จัดโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2565

Cannabis-Infused Food: Uncovering Effective Conditions for Achieving Well-Being Perception and Choice Behavior Among Young Adult Consumers

งานวิจัยเรื่อง Cannabis-Infused Food: Uncovering Effective Conditions for Achieving Well-Being Perception and Choice Behavior Among Young Adult Consumers – การศึกษาองค์ประกอบที่จำเป็นของอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาต่อการสร้างการรับรู้คุณประโยชน์และพฤติกรรมการเลือกอาหารของลูกค้าวัยหนุ่มสาว โดย ดร.พิพัฒพงศ์ ฟักแฟ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

Examining the Influential Components of Tourists’ Intention to use Travel Apps: The Importance–Performance Map Analysis

งานวิจัยเรื่อง Examining the Influential Components of Tourists’ Intention to use Travel Apps: The Importance–Performance Map Analysis – การศึกษาองค์ประกอบที่สำคัญต่อความตั้งใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยว โดย ดร.พิพัฒพงศ์ ฟักแฟ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

A Systematic Review of the Key Success Factors of Sports Event Management: A Resource-Based View Approach

งานวิจัยเรื่อง A Systematic Review of the Key Success Factors of Sports Event Management: A Resource-based View Approach – การทบทวนปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของการจัดการกิจกรรมกีฬาอย่างเป็นระบบ: แนวทางมุมมองตามทรัพยากร โดย อ.ทีปกร คําพิทักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

The Role of Music in Advertising Strategy on Tourist Attitude and Intention to Visit the Destination

งานวิจัยเรื่อง The Role of Music in Advertising Strategy on Tourist Attitude and Intention to Visit the Destination – บทบาทของดนตรีในการทำกลยุทธ์โฆษณาต่อทัศนคติและความตั้งใจจะไปท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยว โดย ดร.มณีเนตร วรชนะนันท์ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

Essential Skills for Manager EP.11

ทักษะที่ผู้จัดการควรมี ทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของผู้บริหาร การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การสั่งการ ภาวะผู้นำ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุม

Essential Skills for Manager EP.10

ทักษะที่ผู้จัดการควรมี ทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของผู้บริหาร การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การสั่งการ ภาวะผู้นำ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุม

Essential Skills for Manager EP.9

ทักษะที่ผู้จัดการควรมี ทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของผู้บริหาร การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การสั่งการ ภาวะผู้นำ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุม