การออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธ์ (Outcome Based Education)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีนโยบายให้ทุกหลักสูตรเป็นไปตามแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธ์ (Outcome Based Education) ซึ่งเน้นเป้าหมายหรือผลลัพธ์โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และอาจารย์จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ผลลัพธ์นั้น ๆ ดังนั้นจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome Based Education ของแต่ละหลักสูตรได้ โดยมีหัวข้อในการอบรมดังนี้ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th