Influence of Service Attributes of Food Delivery Application on Customers’ Satisfaction and Their Behavioural Responses: The IPMA Approach

งานวิจัยนี้ศึกษาถึงคุณลักษณะสำคัญของแอปพลิเคชันมือถือด้านใดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ การประเมินความพึงพอใจจากการใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหาร และลำดับความสำคัญของคุณลักษณะสำคัญของแอปพลิเคชันสั่งอาหาร โดยองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยสำคัญ 7 ประการที่ส่งผลให้ผู้รับบริการ แอปพลิเคชันสั่งอาหารรับรู้ความพึงพอใจ ได้แก่ ประสบการณ์การสั่งอาหาร การใช้งานที่ง่าย สิทธิพิเศษ การรีวิว สุขอนามัย ประหยัดเวลา และผู้ส่งอาหาร เนื่องจากการค้นหาประสบการณ์ด้านการสั่งอาหารเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะสำหรับการใช้ชีวิตในช่วงโควิด 19 ดังนั้นปัจจัยเหล่านี้จึงมีความสำคัญ ทำให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้รับบริการ และเป็นปัจจัยที่ส่งผลทำให้ผู้ใช้บริการอยากจะใช้งานแอปพลิเคชันอีกในอนาคต


ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th