การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CLO TOGETHER: การออกแบบ CLO กับการนำไปใช้

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CLO Together หัวข้อ การออกแบบ CLO กับการนำไปใช้ โดย อ. อรรถสิทธิ์ ชวนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ดร. วริษษา ชะม้อย สำนักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และผศ. ดร. วีรพงษ์ พวงเล็ก หัวหน้าภาควิชาการโฆษณาและรักษาการหัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 จัดโดย แผนกการจัดการเรียนรู้และนิทรรศการ สำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้

Talk Teams # EP. 1: ครบ จบที่ Microsoft Teams

คลิปสัมภาษณ์ ผศ. ดร. วีรพงษ์ พวงเล็ก หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา และรักษาการหัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ และ อาจารย์พัชราพร ดีวงษ์ หัวหน้าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ เกี่ยวกับการใช้ Microsoft Teams ในการเรียนการสอน เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565