การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CLO TOGETHER: การออกแบบ CLO กับการนำไปใช้

 

ในกระบวนการออกแบบ CLO (Course Learning Outcome) เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนนั้น ผู้สอนจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง มาเป็นส่วนประกอบในขั้นตอนของการออกแบบ เมื่อมี PLO ของหลักสูตรเป็นตัวตั้งแล้ว ต้องมี Course description และต้องใช้องค์ประกอบหลักของการเขียน CLO ได้แก่ Stem / Action Verbs / Learning Statement /  Qualifying Phrase นอกจากนี้คำนึงถึง 5 DNA ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะ ได้แก่ Creativity, Curiosity, Collaboration, Street Smart และ Passion และการออกแบบโดยใช้หลักการ SMART ได้แก่ S-Specific / M-Measurable / A-Archievable/ R-Relevant / T-Time-boundข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th