การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มประสิทธิภาพการสอนด้วย MS Teams”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มประสิทธิภาพการสอนด้วย MS Teams” โดย อ. พรเทพ รัตนวิจิดารกร อาจารย์ประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566