การออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธ์ (Outcome Based Education)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธ์ (Outcome Based Education) จัดโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2565

การตรวจสอบและรับรองผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ จัดการบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบและรับรองผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร โดย รศ. ดร. บัณฑิต ทิพากร
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ห้อง A5-501 The Banquet อาคาร Tourism Tower มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง Outcome-based learning

การบรรยายพิเศษ เรื่อง Outcome-based learning โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561