การบรรยายพิเศษ เรื่อง Outcome-based learning

การศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome Based Learning เป็นการมุ่งเน้นการออกแบบการสอน การคิดและทำทุกอย่างในระบบของการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะ สามารถลงมือทำเพื่อบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ หรือ Learning Outcomes ที่หลักสูตรกำหนดไว้ โดยการคิดและทำทุกอย่าง นั่นคือ การทำหลักสูตรให้ตอบโจทย์ Learning Outcomes การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน การวัดผลประเมินผล การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดทรัพยากรสิ่งสนับสนุน และการจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ก็ต้องเอื้อให้ผู้เรียนแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน ประสบความสำเร็จตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ โดยที่ไม่ได้วัดความสำเร็จของการศึกษาจากผลการทดสอบ และเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ที่จำเป็นเพียงพอต่อการทำงาน หรือเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ หรือเป็นเจ้าของธุรกิจเอง


ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th