โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่หลากหลายตามแนวทาง Active Learning

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ตามแนวทาง Active Learning
โดย รศ. ดร. ชนัตถ์ พูนเดช รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ รศ. ดร. ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ อาจารย์ประจำสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อสร้างความผูกพันในการเรียน Active Learning Engaging Students in the Classroom

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการสอน เรื่อง “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อสร้างความผูกพันในการเรียน ”Active Learning Engaging Students in the Classroom โดย รศ. ดร. ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อและสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566