โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่หลากหลายตามแนวทาง Active Learning

 

การเรียนการสอนแบบ Active Learing หรือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการสอนที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลก กระบวนการนี้จะปลุกเร้าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ไม่ใช่แค่เป็นผู้ฟังเพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการเรียนรู้ ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ และความสนใจในเนื้อหา พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการสื่อสาร และที่สำคัญแนวทางการสอนแบบ Active Learning จัดเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะการสอนหลักรูปแบบหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพอีกด้วย


ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th