เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอบรมเรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศาสตราจารย์ ดร. โกสิน จำนงไทย อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโดย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจและสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ สายสังคมศาสตร์

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดอบรมเรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ สายสังคมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. รสชงพร โกมลเสวิน อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565

พัฒนาหัวข้อวิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดอบรมเรื่อง พัฒนาหัวข้อวิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2565